CIDOC suvekool
Tartu Ülikool
12-17. augustil 2018

Digitaalne kultuuripärand
ICOM CIDOC Training Programme in Museum Documentation
EN | ET

Ajakava

  Hommikupoolik 9.00 - 12.30 Pärastlõuna 13.30 - 17.00
Pühapäev
12. august
Esimesel suvekooli päeval alustame kl 14.00! Sissejuhatus suvekooli.
Eelküsimuste tagasisidestamine.
101 Sissejuhatus muuseumidokumentatsiooni (ingl k)
Esmaspäev
13. august
Digimuseaal muuseumikogus Muuseumikogude digiteerimise töövoog ja haldus.
Museaali seisundi hindamine I (jätkub)
Muuseumikogude digiteerimise töövoog ja haldus.
Museaali seisundi hindamine I
Teisipäev
14. august
Muuseumikogude digiteerimise töövoog ja haldus. Museaali seisundi hindamine II
Kolmapäev
15. august
Museaalide andmete ja kujutiste avaldamine veebis 305 Autoriõigus ja litsenseerimine
Neljapäev
16. august
Praktilised kogemused projektide planeerimisel,
projektirühma juhtimisel ja motiveerimisel (ingl k) jätkub)
Praktilised kogemused projektide planeerimisel,
projektirühma juhtimisel ja motiveerimisel (ingl k)
Digitaalarhiveerimine ja digiteerimine Rahvusarhiivis
Reede
17. august
Praktikapäev Eesti Rahva Muuseumis. Lõputöö - praktiline ülesanne.

Moodulite lühitutvustused

Sissejuhatus muuseumidokumentatsiooni (ingl k)
Ülevaade muuseumidokumentatsiooni olemusest: kuidas seda kasutatakse ning kuidas panustab muuseumide peamiste ülesannete (kogude säilitamine, teadustöö ja kommunikatsioon) täitmisesse. Rõhutamisele tulevad hea dokumentatsiooni eetiline ja õiguslik olulisus. Konfliktsete nõudmistega seotud raskuste analüüs - vajadus väljendada kompromissi selgetes dokumenteerimispõhimõtetes. Harjutus: dokumenteerimispõhimõtete hindamine.
Digimuseaal muuseumikogus
Loeng käsitleb teemat, kuidas hallata digimuseaale ja nendega seotud sisulist teavet; kas digimuseaalide kogudesse jagunemine peaks olema vormi- või sisupõhine. MIKS? Erinevad praktikad nii Eestis kui teistes riikides.
Muuseumikogude digiteerimise töövoog ja haldus. Museaali seisundi hindamine
Andmete haldus ja loodud andmete pika-ajaline säilitamine on pidevad ja jätkuvad protsessid, mis nõuavad märkimisväärset planeerimist ja panustamist erinevate ressurssidega nagu ekspert-teadmistega personal, tehnilised seadmed, pidev rahastus jm. Koolitusel osalejad omandavad teadmisi ja oskusi, mis selgitavad probleeme ja lahenduste valikute põhimõtteid.
Museaalide andmete ja kujutiste avaldamine veebis
Moodul annab ülevaate veebiplatvormist publitseerimise vahendina, tutvustab põhilisi veebi ehitusplokke ja nende seoseid piltide ja andmete avaldamisega. Lähtub eelkõige MuIS-ist, kuid puudutab ka andmevahetuse temaatikat seoses Europeanaga. Mooduli praktiline osa tegeleb MuIS-i andme- ja pildistandarditega.
Autoriõigus ja litsenseerimine
Moodul teeb sissejuhatuse intellektuaalomandi kaitse temaatikasse, annab ülevaate vastavast terminoloogiast ja normdokumentidest. Käsitlusele tulevad autoriõiguslikud küsimused kogude haldamise ja digiteerimise kontekstis, millised on üldprintsiibid ja millised on võimalikud probleemsed kohad. Praktiline pool koosneb näidisjuhtumite lahendamisest ja arutelust.
Praktilised kogemused projektide planeerimisel, projektirühma juhtimisel ja motiveerimisel (ingl k)
Moodul kõigile, kel tuleb dokumenteerimisprojekti korraldada või selles osaleda. Mis projekt on, mida projekt ei ole. Vähesest ajast ning ressurssidest maksimumi võtmine. Planeerimistehnikad ja vahendid. Tüüpilised planeerimisega seotud vead. Oma projekti edenemise hindamine ja sellest aru andmine. Projektimeeskonna motiveerimine ja juhtimine.
Praktikapäev Eesti Rahva Muuseumis. Lõputöö - praktiline ülesanne
Lõputööna tehtav praktiline ülesanne kinnistab loengus kuuldut ja tehtut ning peab andma osalejale praktilise oskuse hallata digiteeritavat materjali (nii digitaalsena sündinud kui ka digikujutist museaalist). Praktika käigus peab osaleja läbima kõik vajalikud tööprotsessid, mis on seotud digimaterjali haldamisega. (loomine/kogumine, säilitamine, dokumenteerimine, avalikustamine, taaskasutamine). Praktikapäev lähtub digiteerimise töövoost alates digiteerimise ettevalmistamisest kuni lõpptulemuseni jõudmiseni.

Võimalikud on väikesed muudatused ajakavas.